Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.      Onder Royalgoedewaagen.com wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:de besloten vennootschap Royal Tableware B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Royal Tableware B.V.
Glaslaan 29A
9521 GG Nieuw-Buinen
KVK: 74860968
BTW: NL8600.53.349B01

2.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Royalgoedewaagen.com en levering tussen Royalgoedewaagen.com en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Royalgoedewaagen.com van de hand gewezen.

3.      Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt.

4.      De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1.      De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Goedewaagen van de aanvaarding van het aanbod door de koper door middel van een schriftelijke bevestiging van opdracht, of directe plaatsing van een bestelling op de website bij Goedewaagen.
2.      Goedewaagen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren.
3.      De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Goedewaagen te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

1.      De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief eventuele BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden afzonderlijk kenbaar gemaakt.
2.      De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Goedewaagen niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Goedewaagen te ontbinden.
3.      Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de vermelde betalingsmogelijkheden en de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

1.      Afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Goedewaagen zijn met de grootste zorgvuldigheid weergegeven. Vanwege het ambachtelijk produceren kan het geleverde product qua kleur, afmeting e.d. enigszins van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

1.      Alle door Goedewaagen gemaakte ontwerpen en modellen blijven haar eigendom en mogen door koper niet worden verveelvoudigd, tenzij Goedewaagen daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
2.      Koper garandeert het respecteren van intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6 – Levering website bestellingen

1.      Goedewaagen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.
2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Goedewaagen kenbaar heeft gemaakt.
3.      Goedewaagen is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
4.      Goedewaagen zal geaccepteerde websitebestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 20 werkdagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 20 werkdagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk bericht. Er kan een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
5.      Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
6.     In geval van ontbinding conform lid e. zal Goedewaagen de bedragen die de koper eventueel aan Goedewaagen betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
7.      Het risico van beschadiging of vermissing van de producten ligt bij Goedewaagen tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bewijslast dat een product bij bezorging is beschadigd of niet geleverd, ligt bij koper.

Artikel 7 – Levering unieke opdrachten

1.      Goedewaagen streeft te allen tijde naar levering op de met de koper overeengekomen leverdatum. Indien door onvoorziene omstandigheden in het productieproces bij Goedewaagen deze levertijd niet gehaald kan worden, wordt met de koper naar een bevredigende oplossing gezocht. Een opdracht voor unieke producten welke in productie is genomen, kan niet worden ontbonden.
2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Goedewaagen kenbaar heeft gemaakt.
3.      Het risico van beschadiging of vermissing van de producten ligt bij Goedewaagen tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bewijslast dat een product bij bezorging is beschadigd of niet geleverd, ligt bij koper.

Artikel 8 – Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht website bestellingen

1.      Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
2.      Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Goedewaagen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing.
3.      Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid b vermelde verklaring – terug te sturen op de door Goedewaagen aangegeven wijze.
4.      Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
5.      Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
6.      Goedewaagen zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid b vermelde verklaring. Goedewaagen mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1.      Toepasselijk, behoudt Goedewaagen zich het eigendom voor van alle door Goedewaagen geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Goedewaagen aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 10 – Garantie en conformiteit

1.      Goedewaagen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2.      Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 8 dagen, te melden aan Goedewaagen via de op de website vermelde wijze. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Goedewaagen aangegeven.
3.      Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Goedewaagen de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
4.      De koper kan geen beroep doen op de in lid a. bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Goedewaagen en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1.      Iedere aansprakelijkheid van Goedewaagen voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Goedewaagen.
2.      Goedewaagen is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
3.      Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Goedewaagen, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid c, is Goedewaagen voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
4.      De aansprakelijkheid van Goedewaagen en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Goedewaagen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Goedewaagen aan haar uitgekeerde bedrag.
5.      Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Goedewaagen ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven via info@royalgoedewaagen.com, telefoon of de klantenservice worden gemeld bij Goedewaagen.
2.      Bij Goedewaagen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Goedewaagen binnen dit termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Overige bepalingen

1.      Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
2.      Op alle overeenkomsten tussen Goedewaagen en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.      Voor zover de wet het toelaat, worden alle geschillen ter beoordeling voorgelegd aan de rechtbank te Assen.